Segregated bike lanes along main corridor(s)

  Amsterdam   2018
  Bangkok   2018
  Beijing   2015
  Bogota    Some but not all corridors 2016
  Brisbane   2017
  Cali   2013
  Cape Town   2012
  Changzhou   2015
  Chengdu   2015
  Fuzhou   2019
  Guangzhou    Yes, but encroached upon in some areas 2017
  Guiyang   2018
  Hangzhou   2017
  Hanoi   2017
  Islamabad   2015
  Istanbul   2012
  Jakarta   2019
  Jinan   2018
  Johannesburg   2012
  Kuala Lumpur   2019
  Lanzhou   2018
  Leon   2013
  Lianyungang   2017
  Lima   2011
  Mexico City   2013
  Nagoya   2013
  Nanchang   2019
  Nantes   2011
  Paris   2016
  Pune    Yes, but encroached upon in some areas 2015
  Quito   2008
  Shanghai   2018
  Shaoxing   2017
  Urumqi   2019
  Wenzhou   2018
  Wuhan   2018
  Xiamen    Bikes are banned along Xiahe Rd corridor 2016
  Yancheng   2015
  Yichang    Yes, but encroached upon in some areas 2019
  Yinchuan    Yes, except for except Nanxun Dong Jie 2015
  Zhengzhou    Segregration is partial and poorly enforced 2016
  Zhongshan   2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.